menu

Regulamin Świetlicy Szkolnej

2021-08-29 20:37:03 (ost. akt: 2021-08-29 21:13:43)

REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2
W SZCZYTNIE


§ 1. Zasady ogólne.
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców- na ich wniosek lub organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
3. Świetlica w swojej działalności programowej realizuje cele i zadania szkoły uwzględniając treści i działania wychowawczo- profilaktyczne, opiekuńcze przyjęte w planie pracy.
4. Zajęcia świetlicowe organizowane są w godzinach pracy świetlicy i uwzględniają potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne.


§ 2. Cele i zadania.

1. Celem ogólnym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
2. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
a) stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku;
b) dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie; rozwijanie zainteresowań i zamiłowań;
c) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
d) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dzieci;
e) kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych;
f) wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie;
g) rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami;
h) pomoc w odkrywaniu mocnych stron przez dziecko;
i) niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych);
j) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi;
k) współpracę z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym celem zdiagnozowania potrzeb i możliwości uczniów oraz rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych.
3. Do zadań świetlicy należy:
a) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
b) stworzenie uczniom możliwości odrabiania pracy domowej;
c) upowszechnianie wśród uczniów zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
d) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
e) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
f) wyrabianie u uczniów samodzielności;
g) stwarzanie wśród uczniów nawyków do uczestnictwa w kulturze;
h) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
4. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
a) zajęć specjalistycznych;
b) zajęć według indywidualnych zainteresowań uczniów;
c) zajęć utrwalających wiedzę;
d) gier i zabaw rozwijających;
e) zajęć sportowych.
5. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie (zwanego dalej Dyrektorem szkoły).
§ 3. Organizacja.
1. Dni i godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.
Świetlica szkolna jest czynna poniedziałek – piątek w godzinach: 6:30-16:15.
2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób. (liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5).
3. Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu - dzieci zapisane do świetlicy oraz oczekujące na autobus szkolny.
4. Opieką wychowawcy świetlicy objęci są również uczniowie:
a) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
b) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii oraz nie korzystający z wyjazdów na wycieczki klasowe.
5. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I - IV, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych, w uzasadnionych przypadkach starsze oraz dzieci dojeżdżające autobusami i busami szkolnymi.
6. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, składanej u kierownika świetlicy w terminie do końca września.
7. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej) wyznaczony pracownik świetlicy w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem szkolnym i Dyrektorem.
8. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
9. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
10. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor szkoły.
§ 4. Zasady funkcjonowania.
1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły
2. Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie.
3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zajęciach lekcyjnych.
4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP przez nauczycieli świetlicy w pierwszym tygodniu roku szkolnego lub w pierwszym tygodniu korzystania ze świetlicy szkolnej.
5. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania ze wszelkich urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu przez uczniów.
6. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów lub inne osoby upoważnione przez rodziców w Karcie zgłoszenia do świetlicy ucznia. Możliwe jest także przekazanie jednorazowego upoważnienia poprzez e-dziennik lub pisemnie.
7. Zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu zgodnie z oświadczeniem złożonym przez rodziców (prawnych opiekunów) w Karcie zgłoszenia do świetlicy ucznia.
8. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
9. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
10. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy. W przypadku powtarzających się spóźnień zespół wychowawców świetlicy może za zgodą Dyrektora wykreślić ucznia z listy uczestników.
11. Obowiązkiem rodziców jest informowanie wychowawców świetlicy o każdej zmianie sposobu odbioru dziecka ze świetlicy.
12. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
13. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na terenie szkoły przed otwarciem lub po godzinach pracy świetlicy.
14. Wszyscy uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym są podopiecznymi świetlicy szkolnej i podlegają opiece nauczyciela świetlicy.
15. Uczniowie dojeżdżający autobusem oczekują na lekcje oraz na powrót do domu w świetlicy szkolnej.
16. Dzieci objęte opieką świetlicy szkolnej nie mogą być zwalniane w celu wychodzenia poza teren szkoły.
17. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.

§ 5. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.
1. Do zadań nauczycieli-wychowawców świetlicy należy:
a) organizowanie uczniom pomocy w nauce;
b) przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych;
c) organizowanie gier i zabaw ruchowych;
d) organizowanie wycieczek i spacerów;
e) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
f) realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z programem realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
g) kształtowanie nawyków higieny i czystości;
h) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności;
i) tworzenie warunków do odrabiania lekcji;
j) współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem;
k) prowadzenie dokumentacji świetlicy w tym dziennika zajęć w świetlicy i odnotowywanie w e-dzienniku zajęć w świetlicy lub zeszycie obecności uczniów (gości), obecności dzieci na zajęciach świetlicowych.

§6. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.
1. Uczeń ma prawo do:
a) bezpiecznego pobytu na świetlicy
b) właściwie zorganizowanej opieki;
c) życzliwego traktowania;
d) swobodnego wyrażania myśli i przekonań;
e) opieki wychowawczej;
f) poszanowania godności osobistej;
g) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
h) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
i) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy;
j) uzyskania pomocy podczas odrabiania prac domowych
2. Uczeń jest zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy;
b) przestrzegania zasad współżycia w grupie;
c) współpracy w procesie wychowania;
d) pomagania słabszym;
e) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy;
f) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;
g) informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;
h) zgłaszania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia.
3. Nagrody:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
a) pochwały ustnej;
b) pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy;
c) dyplomu;
d) nagrody rzeczowej.
4. Kary:
Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
a) upomnienie ustne;
b) ostrzeżenie w obecności grupy;
c) pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu;
d) wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania;
e) skreślenie z listy wychowanków świetlicy;
f) rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt


§ 7. Współpraca z rodzicami.
1. Współpraca z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy odbywa się:
a) bezpośrednio (codzienny kontakt i rozmowy - z rodzicami, którzy odbierają dzieci ze świetlicy osobiście);
b) poprzez korespondencję z rodzicami - pisemne informacje;
c) rozmowy telefoniczne (sekretariat szkoły 89 6760890)
d) dziennik elektroniczny.
2. Szkoła prowadzi badania oczekiwań rodziców w zakresie form spędzania przez ucznia czasu w świetlicy szkolnej (czas pracy, prowadzenie zajęć, tematyka zajęć) poprzez anonimowe badania ankietowe skierowane do rodziców (prawnych opiekunów) oraz uczniów.


§ 8. Dokumentacja świetlicy.
1. W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
a) Regulamin Świetlicy Szkolnej;
b) kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka;
c) e-dziennik zajęć świetlicy:
• plan pracy świetlicy na dany rok szkolny;
• ramowy rozkład dnia.
d) zeszyt obecności uczniów (gości);
e) analiza pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy (protokoły ze spotkań zespołu świetlicy szkolnej, zakładka ŚWIETLICA-na stronie internetowej szkoły, gazetka ścienna)

§ 9.Postanowienia końcowe.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.


Aneks do Regulaminu Świetlicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie
zgodny z wytycznymi MEN i GIS na czas trwania epidemii związane z COVID-19.


1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.
2. Przy każdym wejściu-wyjściu ze świetlicy uczniowie myją ręce wodą z mydłem i odkażają płynem do dezynfekcji rąk wg. instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu.
3. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania nosa i ust oraz zachowanie dystansu min. 1,5 m.
4. Uczeń nie przynosi do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki w czasie odrabiania lekcji. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
6. Należy wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia świetlicowe przed, po i w trakcie zajęć.
7. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z Procedurą przyprowadzania i odprowadzania ucznia ze szkoły.
8. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.
9. Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych uczniowie spędzają czas na świeżym powietrzu.
10. Nauczyciele świetlicy w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie unikali gromadzenia się.
11. W okresie epidemii główną drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi jest telefon (sekretariat szkoły 89 6760890) i e-dziennik.
12. Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.


 • Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”
 • Code Week 2023, czyli Europejski Tydzień Kodowania
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Razem przez świat
 • Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
 • Aktywny zuch, harcerz, uczeń w szkole
 • Europejski Tydzień Kodowania
 • Zdobyliśmy Krajową Odznakę Jakość za udział w projekcie „Tropiciele Wiosny” z Ambasadorem
 • Kaufland
 • „GENIALLNA” SZKOŁA
 • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
 • KOLOROWE KREDKI – podsumowanie akcji
 • Polska Akcja Humanitarna - Lekcje ze światem
 • eTwinning - realizacja projektu Postaw na Ziemię
 • Mistrzowie Programowania - zajęcia w ramach CMI
 • Zakończył się EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA
 • ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
 • Sukcesy naszych uczniów