menu

Szkoła

2016-04-14 08:20:36 (ost. akt: 2020-10-11 10:07:35)

Nasza szkoła gwarantuje:
Ciekawy, sprzyjający rozwojowi dziecka program wychowawczy, kształcenie zgodne z założeniami polskiego systemu edukacyjnego; atrakcyjną realizację programów nauczania; naukę w klasach integracyjnych; ciekawe zajęcia pozalekcyjne; bezpłatny transport uczniów niepełnosprawnych; bezpłatne zajęcia specjalistyczne: wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; możliwość korzystania z Multimedialnego Centrum Informacji; bezpieczne i przyjazne dzieciom warunki nauczania; opiekę świetlicową; smaczne posiłki w szkolnej stołówce. Szkoła posiada krajowy certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie".

Specyfika naszej placówki, oddziały integracyjne, oferta edukacyjna
Integracja
Kilkanaście lat temu, podejmując decyzję o wprowadzeniu uczniów niepełnosprawnych do naszej szkoły byliśmy pełni obaw. Włożyliśmy mnóstwo pracy w doskonalenie się. Poszukiwaliśmy różnych dróg na rozwiązywanie trudnych problemów dydaktycznych i wychowawczych naszych uczniów.Obecnie mamy wiele doświadczeń i własne, sprawdzone metody pracy. Nauczyciele naszej szkoły często dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi..

Programy nauczania
Programy nauczania w naszej szkole wybierane są autonomicznie przez nauczycieli różnych przedmiotów. Wszystkie uwzględniają podstawę programową zawartą w rozporządzeniu ministra oświaty. Na ich podstawie tworzone są plany nauczania uwzględniając specyfikę naszej placówki. Punktem wyjścia jest wstępna diagnoza uczniów. W trakcie realizacji dokonuje się monitoringu i ewolucji podjętych działań. Efektywność naszej pracy pokazują dobre wyniki sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzonego przez OKE na koniec cyklu kształcenia.
Zajęcia edukacyjne
Niemal wszyscy uczniowie naszej szkoły korzystają z bogatej oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.Ich tegoroczna oferta pojawi się niebawem na stronie.To, co wyróżnia naszą szkołę, to również innowacyjne podejście do kwestii nauczania języków obcych. Już kolejny rok z rzędu zajęcia z języka niemieckiego będą organizowane w grupach o różnorodnym stopniu zaawansowania.
Zajęcia specjalistyczne
Uczniowie mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć specjalistycznych prowadzonych w naszej szkole.Ich celem jest dodatkowe wspieranie dziecka, pomoc w przyswajaniu wiadomości, rozwijanie umiejętności, wyrównywanie szans. Rodzaj zajęć, na które uczeń jest kierowany wynika z diagnozy i obserwacji jaką prowadzą nauczyciele oraz ze wskazań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W szkole prowadzone są następujące zajęcia specjalistyczne:
Terapia metodą Tomatisa- przeznaczona dla dzieci z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej;
Zajęcia logopedyczne z elementami integracji sensorycznej- ich celem jest profilaktyka i korekcja zaburzeń mowy, utrwalanie prawidłowych wzorców wymowy, stymulacja układów sensorycznych;
Zajęcia psychoedukacyjne, których celem jest rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej, trening umiejętności interpersonalnych, pomoc uczniom w pokonywaniu trudności w kontaktach z rówieśnikami;
Zajęcia socjoterapeutyczne- ich celem jest reintegracja społeczna;
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, mają na celu usprawnianie funkcji zaburzeń poznawczych, percepcji słuchowej, wzrokowej i ruchowej, sprawności manualnej i grafomotoryki;
Gimnastyka korekcyjna, której celem jest kształtowanie i wyrabianie poprawnej postawy ciała, usprawnianie aparatu ruchu.


Logo Szkoły


https://m.powiatszczycienski.pl/2019/08/orig/logo-png-24379.png


Patron szkoły


Wojciech Kętrzyński (1838-1918)

Wojciech Kętrzyński (Adalbert von Vinkler) urodził się 11 lipca 1838 roku w Giżycku, zmarł 15 stycznia 1918 roku we Lwowie. Historyk, wydawca źródeł, etnograf, publicysta. Choć pochodził ze zniemczonej rodziny von Winkler już w młodości opowiedział sie za polskością zmieniając nazwisko na Kętrzyński. Angażował się w działalność patriotyczną -podczas powstania styczniowego organizował transport broni. W swych publikacjach podejmował przede wszystkim tematykę prusko-mazurską. Korzystając z wielu, nie publikowanych wcześniej źródeł krytycznie odnosił się do fałszowani historii przez naukowców niemieckich. Pamięc Ketrzyńskiego uczczono nadając w roku 1946 mazurskiemu miastu Rastenbork nazwę Kętrzyn.Nazwisko jego nosi też wiele ulic, szkół i instytucji.
(opracowano na podstawie Wikipedii)
 • Certyfikat Ogólnopolski Konkurs „Zostań Mistrzem Słówek
 • Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”
 • Code Week 2023, czyli Europejski Tydzień Kodowania
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Razem przez świat
 • Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
 • Aktywny zuch, harcerz, uczeń w szkole
 • Europejski Tydzień Kodowania
 • Zdobyliśmy Krajową Odznakę Jakość za udział w projekcie „Tropiciele Wiosny” z Ambasadorem
 • Kaufland
 • „GENIALLNA” SZKOŁA
 • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
 • KOLOROWE KREDKI – podsumowanie akcji
 • Polska Akcja Humanitarna - Lekcje ze światem
 • eTwinning - realizacja projektu Postaw na Ziemię
 • Mistrzowie Programowania - zajęcia w ramach CMI
 • Zakończył się EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA
 • ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
 • Sukcesy naszych uczniów